امروز سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

لیست قیمت خدمات چاپ

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۶۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۱۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۴۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۲۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۳۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۷۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

۲۹۰-۲۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳روز  —-  ——  ——  —— ——
دورو  ۱۴۵/۰۰۰  //  ۱۹۰/۰۰۰  //  —-  —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۵/۰۰۰  //  ۱۸۰/۰۰۰  //  ۳۰۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰  ۸روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۱۷۰/۰۰۰  //  ۲۱۵/۰۰۰  //  ۳۴۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰  //  ۲۷۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰ // ۳۰۰/۰۰۰ //  ——  —— —— —— ——
دورو  ۲۸۰/۰۰۰  //  ۳۴۰/۰۰۰  //  —— —— —— —— ——

A5

۲۰۰-۱۴۵

۱۰۰۰ عددی یکرو ۶۰/۰۰۰ ۸روز ۸۰/۰۰۰  ۳روز  —— —— —— —— ——
دورو  ۸۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰  //  ۹۵/۰۰۰  //  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۰۵/۰۰۰  ۸روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۹۵/۰۰۰  //  ۱۱۵/۰۰۰  // ۱۷۰/۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۳۵/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  //  ——  —— —— —— ——
دورو  ۱۶۵/۰۰۰  //  ۱۹۰/۰۰۰  //  —— —— —— —— ——

A6

۱۴۵-۱۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
دورو  ۴۰/۰۰۰  //  ۵۰/۰۰۰ //  —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۰/۰۰۰  //  ۵۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  ۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۶۵/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۶۰/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  ۷۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  //  ——  —— —— —— ——
دورو  ۸۵/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  //  —— —— —— —— ——

B4

۳۴۰-۲۴۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۸۵/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۲۱۰/۰۰۰  //  ۲۴۰/۰۰۰  //  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۱۰/۰۰۰  //  ۲۴۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۲۷۵/۰۰۰  //  ۳۱۵/۰۰۰  //  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۶۰/۰۰۰  //  ۴۰۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۴۲۰/۰۰۰  //  ۴۵۰/۰۰۰  //  ——

B5

۲۴۰-۱۷۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۱۱۰/۰۰۰  //  ۱۳۵/۰۰۰  //  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰  //  ۱۳۵/۰۰۰  //  ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰  //  ۱۸۰/۰۰۰  //  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۹۰/۰۰۰  //  ۲۲۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۲۲۰/۰۰۰  //  ۲۷۰/۰۰۰  //  ——

B6

۱۷۰-۱۲۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۷۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  //  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۹۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۰/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۱۳۰/۰۰۰  //  ۱۵۰/۰۰۰  //  ——

تراکت تحریر

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

۲۹۰-۲۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۹۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳روز  ——-
دو رو  ۱۳۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  ۳روز  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  //  ۲۲۰/۰۰۰
دورو  ۱۵۵/۰۰۰  //  ۱۹۰/۰۰۰  //  ۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۰۰/۰۰۰  //  ۲۵۰/۰۰۰  //  ——-
دورو  ۲۶۰/۰۰۰  //  ۲۹۰/۰۰۰  //  ——-

A5

۲۰۰-۱۴۵

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دو رو  ۹۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰  //  ۱۴۰/۰۰۰
دورو  ۱۰۰/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۵/۰۰۰  //  ۱۵۰/۰۰۰  //  ——-
دورو  ۱۳۵/۰۰۰  //  ۱۶۰/۰۰۰  // ——-

A6

۱۴۵-۱۰۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۶۰/۰۰۰  ۳روز ——-
دو رو  ۶۰/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  //  ۱۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  // ——-
دورو ۷۵/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰  //  ——-

B4

۳۴۰-۲۴۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز
دو رو  ۱۷۰/۰۰۰  //  ۲۱۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۸۰/۰۰۰  //
دورو  ۲۰۰/۰۰۰  //  ۲۳۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰  //  ۳۰۰/۰۰۰  //
دورو ۳۲۰/۰۰۰ // ۲۶۰/۰۰۰  //

B5

۲۴۰-۱۷۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۶۵/۰۰۰  ۸ روزه  ۸۵/۰۰۰ ۳ روزه
دو رو  ۹۵/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۸۵/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  //
دورو  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۴۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  //
دورو  ۱۸۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ //

B6

۱۷۰-۱۲۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روزه  ۵۰/۰۰۰  ۳ وزه
دو رو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  //
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  //
دورو ۹۰/۰۰۰ //  ۱۲۰/۰۰۰ //

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۲۵/۰۰۰  ۲روزه  ——
دورو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
سلفون مات یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۳۵/۰۰۰  // ——
کتان آلمان یک رو  ۴۵/۰۰۰  // ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  // ——
سوسماری یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روز ——
کتان پلاستیک یک رو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
سلفون مات مخملی یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۶۰/۰۰۰  ۸ روز ——
لیبل یووی یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———-  ——–
لیبل سلفون یراق یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو  ———- ———- ———-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۹۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت مات  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت براق  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۶۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۸۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۹۵/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۹۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۲۴۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۶۵/۰۰۰  ۱۲ ر وز

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۶۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۴۷۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۸۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۹۰۰/۰۰۰  //

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم تحویل
سری اول
 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰  ۸ روزه
سری دوم
 ۳۰۰۰  ——  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰   ۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰   ۸ روزه
سری سوم
۱۰۰۰  —— —– ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۶۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰  ۸ روزه

فرم های قالب دار

فرم های قالب دار
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
طبق راهنما لیوان کاغذی ۱۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰   ۸ روز
۵۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۸ روز
پاکت سی دی (گلاسه ۳۰۰ گرم پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۵ روز
لیبل سی دی ( با پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۱۵۰/۰۰۰   ۱۵ روز
فولدر A4 ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات یا براق ) ۱۰۰۰  ۹۵۰/۰۰۰  ۸ روز
جاکارتی ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات ) ۱۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  ۸ روز
آهنربایی با قالب طرح شما ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰   ۱۷ روز
محل تحویل فرم های لیوان چاپخانه می باشد ۱۷روز

(قبل از مراجعه به چاپخانه باید فاکتور توسط حسابداری دفتر تایید شود )

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۱۰/۰۰۰  ۸ روز  ——-   ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۶ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰  ۱۷۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۵۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۱۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰  ۱۴۰/۰۰۰  ۹ روز   ——-  ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۹ روز  ——-  ——-