امروز دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

لیست قیمت خدمات چاپ

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۳۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۴۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۴۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۱۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۷۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۶۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۳۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۲۰/۰۰۰ ارسال نیم بها

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم (سایز ۲۸۰-۲۰۰)
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

۲۹۰-۲۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳روز  ۳۰۰/۰۰۰     ——   ——   ——   ——
دورو  ۱۱۸/۰۰۰  ۸ روز  ۱۷۰/۰۰۰  ۳روز ۳۵۰/۰۰۰ ——   ——   ——   ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۸/۰۰۰  ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳روز  ۳۵۰/۰۰۰   ——  ——  ——  ——
دورو  ۱۵۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳روز  ۴۰۰/۰۰۰   ——  ——  ——  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۳۵/۰۰۰  ۸ روز ۳۰۰/۰۰۰  ۳روز  —— ۲۲۰/۰۰۰  ۸روز ۲۸۰/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۲۶۵/۰۰۰  ۸ روز  ۳۳۰/۰۰۰  ۳روز  —— ۲۴۵/۰۰۰  ۸روز ۳۰۰/۰۰۰  ۳روز

A5

۲۰۰-۱۴۵

۱۰۰۰ عددی یکرو ۴۰/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰  ۳روز  ۱۵۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۵۸/۰۰۰  ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳روز ۱۷۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۸/۰۰۰   ۸ روز  ۹۵/۰۰۰  ۳روز  ۱۸۰/۰۰۰   ——   ——    —— ——
دورو  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳روز ۲۰۰/۰۰۰   —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۱۵/۰۰۰  ۸ روز  ۱۶۵/۰۰۰  ۳روز  —— ۱۱۰/۰۰۰  ۸روز ۱۴۵/۰۰  ۳روز
دورو  ۱۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳روز  —— ۱۲۵/۰۰۰  ۸روز ۱۵۵/۰۰۰  ۳روز

A6

۱۴۵-۱۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۲۰/۰۰۰ ۸روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ روز  —— —— —— —— ——
دورو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۰/۰۰۰  ۳روز  —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۴۷/۰۰۰  ۳روز  ۸۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو  ۳۷/۰۰۰  ۸ روز  ۵۵/۰۰۰  ۳روز  ۱۰۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۵۸/۰۰۰  ۸ روز  ۷۵/۰۰۰  ۳روز  —— ۵۶/۰۰۰  ۸روز ۶۸/۰۰۰  ۳روز
دورو  ۶۵/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳روز  —— ۶۲/۰۰۰  ۸روز ۷۵/۰۰۰  ۳روز

B4

۳۴۰-۲۴۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۱۲۵/۰۰۰  ۸روز  ۱۷۵/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۱۹۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۸۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۳۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۲۴۵/۰۰۰  ۸ روز  ۳۰۰/۰۰۰  ۳روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۳۴۵/۰۰۰  ۸ روز  ۴۰۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۴۳۵/۰۰۰  ۸ روز  ۴۹۰/۰۰۰  ۳روز  ——

B5

۲۴۰-۱۷۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۶۲/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۹۲/۰۰۰  ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۹۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۶۵/۰۰۰  ۳روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۷۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۲۱۵/۰۰۰  ۸ روز  ۲۶۰/۰۰۰  ۳روز  ——

B6

۱۷۰-۱۲۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  ۸ روز  ۷۰/۰۰۰  ۳روز  ——
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰  ۸ روز  ۷۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۶۰/۰۰۰  ۸ روز  ۹۰/۰۰۰  ۳روز  ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۸۵/۰۰۰  ۸ روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳روز  ——
دورو  ۱۰۵/۰۰۰  ۸ روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳روز  ——

تراکت تحریر

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

۲۹۰-۲۰۰

۱۰۰۰ عددی یکرو  ۶۸/۰۰۰  ۸روز  ۱۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۸۸/۰۰۰  ۸روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ روز  ۲۴۰/۰۰۰
دورو  ۱۲۳/۰۰۰  ۸روز  ۱۹۰/۰۰۰  ۳ روز  ۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۲۴۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دورو  ۱۹۴/۰۰۰  ۸روز  ۲۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-

A5

۲۰۰-۱۴۵

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۳۵/۰۰۰  ۸روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دو رو  ۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰  ۸روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز  ۱۴۰/۰۰۰
دورو  ۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۹۵۰۰۰  ۳ روز  ۱۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ روز  ——-
دورو  ۹۵/۰۰۰  ۸روز  ۱۳۵/۰۰۰  ۳ روز ——-

A6

۱۴۵-۱۰۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۱۶/۰۰۰ ۸روز  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز ——-
دو رو  ۲۵/۰۰۰  ۸روز  ۳۵/۰۰۰  ۳ وزه ——-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۲۲/۰۰۰  ۸روز  ۳۵/۰۰۰  ۳ وزه  ۷۰/۰۰۰
دورو  ۳۰/۰۰۰  ۸روز  ۴۵/۰۰۰  ۳ وزه  ۹۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۴۰/۰۰۰  ۸روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ وزه ——-
دورو ۴۸/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰  ۳ وزه  ——-

B4

۳۴۰-۲۴۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۱۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۴۵/۰۰۰  ۳ روز
دو رو  ۱۶۵/۰۰۰  ۸روز  ۲۱۰/۰۰۰  ۳ وزه
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۸۰/۰۰۰  ۳ وزه
دورو  ۲۰۵/۰۰۰  ۸روز  ۲۵۰/۰۰۰  ۳ وزه
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۵/۰۰۰  ۸روز  ۳۰۵/۰۰۰  ۳ وزه
دورو ۳۲۵/۰۰۰  ۸روز ۳۷۰/۰۰۰  ۳ وزه

B5

۲۴۰-۱۷۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۴۸/۰۰۰  ۸ روزه  ۸۵/۰۰۰ ۳ روزه
دو رو  ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۲۰/۰۰۰  ۳ وزه
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۱۰/۰۰۰  ۳ وزه
دورو  ۱۱۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۴۰/۰۰۰  ۳ وزه
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۷۰/۰۰۰  ۳ وزه
دورو  ۱۶۰/۰۰۰  ۸روز ۲۰۰/۰۰۰  ۳ وزه

B6

۱۷۰-۱۲۰

۱۰۰۰ عددی یک رو  ۲۵/۰۰۰  ۸ روزه  ۴۰/۰۰۰  ۳ وزه
دو رو  ۴۰/۰۰۰  ۸روز  ۶۰/۰۰۰  ۳ وزه
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۳۵/۰۰۰  ۸روز  ۷۰/۰۰۰  ۳ وزه
دورو  ۵۰/۰۰۰  ۸روز  ۸۰/۰۰۰  ۳ وزه
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۶۰/۰۰۰  ۸روز  ۹۰/۰۰۰  ۳ وزه
دورو ۸۰/۰۰۰  ۸روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ وزه

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۲۵/۰۰۰  ۲روزه  ——
دورو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
سلفون مات یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ۴۰/۰۰۰
دورو  ۳۵/۰۰۰  //  ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۳۰/۰۰۰  //  ——
دورو  ۳۵/۰۰۰  // ——
کتان آلمان یک رو  ۴۵/۰۰۰  // ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  // ——
سوسماری یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روز ——
کتان پلاستیک یک رو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
دورو  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز ——
سلفون مات مخملی یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز ——
دورو  ۶۰/۰۰۰  ۸ روز ——
لیبل یووی یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———-  ——–
لیبل سلفون یراق یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۳ روز  ۴۰/۰۰۰
دورو  ———- ———- ———-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۳ روز  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰
دورو  ۵۰/۰۰۰  //  ۸۵/۰۰۰

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۹۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت مات  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت براق  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۶۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۸۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۹۵/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۹۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۲۴۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۶۵/۰۰۰  ۱۲ ر وز

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۶۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۴۷۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۸۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۹۰۰/۰۰۰  //

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم تحویل
سری اول
 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰  ۸ روزه
سری دوم
 ۳۰۰۰  ——  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰   ۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰   ۸ روزه
سری سوم
۱۰۰۰  —— —– ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۶۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰  ۸ روزه

فرم های قالب دار

فرم های قالب دار
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
طبق راهنما لیوان کاغذی ۱۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰   ۸ روز
۵۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۸ روز
پاکت سی دی (گلاسه ۳۰۰ گرم پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۵ روز
لیبل سی دی ( با پوشش یووی ) ۱۰۰۰  ۱۵۰/۰۰۰   ۱۵ روز
فولدر A4 ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات یا براق ) ۱۰۰۰  ۹۵۰/۰۰۰  ۸ روز
جاکارتی ( گلاسه ۳۰۰ گرم سلفون مات ) ۱۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  ۸ روز
آهنربایی با قالب طرح شما ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰   ۱۷ روز
محل تحویل فرم های لیوان چاپخانه می باشد ۱۷روز

(قبل از مراجعه به چاپخانه باید فاکتور توسط حسابداری دفتر تایید شود )

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۱۰/۰۰۰  ۸ روز  ——-   ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۶ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰  ۱۷۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۵۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۱۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰  ۱۴۰/۰۰۰  ۹ روز   ——-  ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۹ روز  ——-  ——-