لیست قیمت خدمات چاپ

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
48-85
سلفون مات یک رو  40/000 ———-
دورو  45/000 ———-
سلفون براق یک رو  40/000 ———-
دورو  45/000 ———-
55-85
سلفون براق دور گرد یک رو 85/000 ارسال نیم بها
دورو 85/000 ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو 85/000 ارسال نیم بها
دورو 85/000 ارسال نیم بها
تراکت گلاسه 135 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو 270/000 ارسال رایگان
دو رو  300/000 ارسال رایگان

A5

200-290

2000 عددی یک رو  160/000 ارسال رایگان
دو رو  180/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  80/000 ارسال نیم بها
دو رو  90/000 ارسال نیم بها
تراکت تحریر 80 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو  250/000 ارسال رایگان
دو رو  280/000 ارسال رایگان

A5

200-145

2000 عددی یک رو  140/000 ارسال رایگان
دو رو  170/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  60/000 ارسال نیم بها
دو رو  80/000 ارسال نیم بها
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )

A4

210-297

2000 عددی یک رو 270/000 ارسال رایگان
دو رو  320/000 ارسال رایگان

A5

210-148

2000 عددی یک رو  170/000 ارسال رایگان
دو رو  230/000 ارسال رایگان

A6

105-148

2000 عددی یک رو  80/000 ارسال نیم بها
دو رو  100/000 ارسال نیم بها

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه 135 گرم 170 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

290-200

1000 عددی یکرو  100/000  8 روز  145/000  3روز  —-  ——  ——  —— ——
دورو  145/000  //  190/000  //  —-  —— —— —— ——
2000 عددی یکرو  135/000  //  180/000  //  300/000 190/000  8روز  220/000  3روز
دورو  170/000  //  215/000  //  340/000 240/000  //  270/000  //
5000 عددی یکرو  240/000 // 300/000 //  ——  —— —— —— ——
دورو  280/000  //  340/000  //  —— —— —— —— ——

A5

200-145

1000 عددی یکرو 60/000 8روز 80/000  3روز  —— —— —— —— ——
دورو  80/000  //  100/000  //  —— —— —— —— ——
2000 عددی یکرو  75/000  //  95/000  //  150/000  105/000  8روز  120/000  3روز
دورو  95/000  //  115/000  // 170/000  130/000  //  160/000  //
5000 عددی یکرو  135/000  //  170/000  //  ——  —— —— —— ——
دورو  165/000  //  190/000  //  —— —— —— —— ——

A6

145-100

1000 عددی یکرو  30/000 8روز  45/000  3 روز  —— —— —— —— ——
دورو  40/000  //  50/000 //  —— —— —— —— ——
2000 عددی یکرو  40/000  //  55/000  //  80/000  60/000  8روز  65/000  3روز
دورو  50/000  //  60/000  //  90/000  75/000  //  90/000  //
5000 عددی یکرو  75/000  //  90/000  //  ——  —— —— —— ——
دورو  85/000  //  110/000  //  —— —— —— —— ——

B4

340-240

1000 عددی یکرو  150/000  8روز  185/000  3روز  ——
دورو  210/000  //  240/000  //  ——
2000 عددی یکرو  210/000  //  240/000  //  ——
دورو  275/000  //  315/000  //  ——
5000 عددی یکرو  360/000  //  400/000  //  ——
دورو  420/000  //  450/000  //  ——

B5

240-170

1000 عددی یکرو  80/000  8روز  100/000  3روز  ——
دورو  110/000  //  135/000  //  ——
2000 عددی یکرو  110/000  //  135/000  //  ——
دورو  150/000  //  180/000  //  ——
5000 عددی یکرو  190/000  //  220/000  //  ——
دورو  220/000  //  270/000  //  ——

B6

170-120

1000 عددی یکرو  50/000  8 روز  55/000  3 روز  ——
دورو  75/000  //  80/000  //  ——
2000 عددی یکرو  75/000  //  80/000  //  ——
دورو  90/000  //  100/000  //  ——
5000 عددی یکرو  110/000  //  120/000  //  ——
دورو  130/000  //  150/000  //  ——

تراکت تحریر

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل

A4

290-200

1000 عددی یکرو  90/000  8روز  130/000  3روز  ——-
دو رو  130/000  //  170/000  3روز  ——-
2000 عددی یکرو  120/000  //  160/000  //  220/000
دورو  155/000  //  190/000  //  280/000
5000 عددی یکرو  200/000  //  250/000  //  ——-
دورو  260/000  //  290/000  //  ——-

A5

200-145

1000 عددی یک رو  60/000  8روز  85/000  3 روز  ——-
دو رو  90/000  //  100/000  //  ——-
2000 عددی یکرو  70/000  //  100/000  //  140/000
دورو  100/000  //  120/000  //  170/000
5000 عددی یکرو  115/000  //  150/000  //  ——-
دورو  135/000  //  160/000  // ——-

A6

145-100

1000 عددی یک رو  30/000 8روز  60/000  3روز ——-
دو رو  60/000  //  70/000  // ——-
2000 عددی یکرو  45/000  //  70/000  //  80/000
دورو  65/000  //  80/000  //  100/000
5000 عددی یکرو  65/000  //  90/000  // ——-
دورو 75/000 110/000  //  ——-

B4

340-240

1000 عددی یک رو  120/000  8 روز  160/000  3 روز
دو رو  170/000  //  210/000  //
2000 عددی یکرو  140/000  //  180/000  //
دورو  200/000  //  230/000  //
5000 عددی یکرو  240/000  //  300/000  //
دورو 320/000 // 260/000  //

B5

240-170

1000 عددی یک رو  65/000  8 روزه  85/000 3 روزه
دو رو  95/000  //  120/000  //
2000 عددی یکرو  85/000  //  110/000  //
دورو  120/000  //  140/000  //
5000 عددی یکرو  140/000  //  170/000  //
دورو  180/000 // 200/000 //

B6

170-120

1000 عددی یک رو  40/000  8 روزه  50/000  3 وزه
دو رو  55/000  //  70/000  //
2000 عددی یکرو  55/000  //  70/000  //
دورو  65/000  //  90/000  //
5000 عددی یکرو  70/000  //  110/000  //
دورو 90/000 //  120/000 //

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  25/000  2روزه  ——
دورو  30/000  //  ——
سلفون مات یک رو  30/000  //  40/000
دورو  35/000  //  45/000
سلفون براق یک رو  30/000  //  40/000
دورو  35/000  //  45/000
کتان امباس یک رو  30/000  //  ——
دورو  35/000  // ——
کتان آلمان یک رو  45/000  // ——
دورو  45/000  // ——
سوسماری یک رو  30/000  8 روز ——
دورو  40/000  8 روز ——
کتان پلاستیک یک رو  45/000  12 روز ——
دورو  45/000  12 روز ——
سلفون مات مخملی یک رو  50/000  8 روز ——
دورو  60/000  8 روز ——
لیبل یووی یک رو  30/000  3 روز  40/000
دورو ———- ———-  ——–
لیبل سلفون یراق یک رو  30/000  3 روز  40/000
دورو  ———- ———- ———-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  50/000  3 روز  85/000
دورو  50/000  //  85/000
سلفون مات دورگرد یک رو  50/000  //  85/000
دورو  50/000  //  85/000

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( 1000 عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
90-60
لمینت برجسته  75/000  8 روز  85/000  4 روزه
لمینت برجسته مخملی  120/000  16 روز  ———  ———-
لیمینت براق  75/000 8 روز  85/000  3 روزه
لمینت مات  95/000 8 روز  85/000  3 روزه
لمینت براق طرح موج  75/000  12 روز
لمینت مات طرح موج  95/000  12 روز
لمینت برجسته طلاکوب  120/000  14 روز
طلا کارت لمینت مات  150/000  17 روز
طلا کارت لمینت براق  130/000  17 روز
سلفون مات دورو موضعی  65/000  14 روز
سلفون مات دورو طلاکوب  85/000  14 روز
سلفون مات مخملی موضعی 95/000  17 روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  130/000  17 روز
سلفون مات مخملی دورگرد  90/000  12 روز
آهنربایی  240/000  17 روز
85-48
لمینت برجسته ویزیتی  55/000  8 روز
لمینت براق ویزیتی  55/000  12 روز
لمینت مات ویزیتی  75/000  12 روز
59-56
لمینت برجسته کوچک  55/000  8 روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  75/000  17 روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  75/000  17 روز
55-55
لمینت براق مربع  55/000  12 روز
لمینت مات مربع  65/000  12 ر وز

پاکت تحریر

پاکت تحریر 80 گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
260 – 230 MM پاکت نامه 1000  160/000  8 روز
2000  250/000  //
5000  470/000  //
345 – 245 MM پاکت A5 1000  200/000  //
2000  280/000 //
5000  500/000  //
480 – 345 MM پاکت A4 1000  300/000  //
2000  450/000  //
5000  900/000  //

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر 80 گرم تحریر 100 گرم کتان 120 گرم تحویل
سری اول
 2000  2000  ——  1000  —–  500/000  600/000  700/000  8 روزه
سری دوم
 3000  ——  ——  1000  —–  500/000   600/000 700/000   8 روزه
سری سوم
1000  —— —– 1000  1000  600/000  650/000 800/000  8 روزه

فرم های قالب دار

فرم های قالب دار
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
طبق راهنما لیوان کاغذی 1000  130/000   8 روز
5000  600/000  8 روز
پاکت سی دی (گلاسه 300 گرم پوشش یووی ) 1000  200/000  15 روز
لیبل سی دی ( با پوشش یووی ) 1000  150/000   15 روز
فولدر A4 ( گلاسه 300 گرم سلفون مات یا براق ) 1000  950/000  8 روز
جاکارتی ( گلاسه 300 گرم سلفون مات ) 1000  250/000  8 روز
آهنربایی با قالب طرح شما 1000 300/000   17 روز
محل تحویل فرم های لیوان چاپخانه می باشد 17روز

(قبل از مراجعه به چاپخانه باید فاکتور توسط حسابداری دفتر تایید شود )

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
90 – 60 MM
پی وی سی 300 میکرون 500  110/000  8 روز  ——-   ——-
پی وی سی 500 میکرون 500  120/000  6 روز  150/000  3 روز
1000  200/000  6 روز  ——-  ——-
پی وی سی 760 میکرون 250  170/000  6 روز  ——-  ——-
500  300/000  6 روز  ——-  ——-
1000  450/000  6 روز  ——-  ——-
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500  400/000  17 روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف 500  140/000  9 روز   ——-  ——-
85 – 48 MM
لیبل متالایز 1000  120/000  17 روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای 1000  85/000 9 روز  ——-  ——-