قیمت چاپ پاکت تحریر

لیست قیمت پاکت ، قیمت چاپ پاکت نامه ملخی

تعرفه چاپ پاکت تحریر

چاپ پاکت نامهدر فرمهای عمومی بدلیل قیمت پایین مورد توجه بسیاری از افراد می باشد ، تعرفه چاپ پاکت نامه به شرح ذیل است.

پاکت تحریر 80 گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
260 – 230 MM پاکت نامه 1000  160/000  8 روز
2000  220/000  //
5000  420/000  //
345 – 245 MM پاکت A5 1000  200/000  //
2000  290/000 //
5000  500/000  //
480 – 345 MM پاکت A4 1000 330/000  //
2000  490/000  //
5000  900/000  //
Sending
امتیاز 5 (4 رای)