قیمت چاپ پاکت تحریر

لیست قیمت پاکت ، قیمت چاپ پاکت نامه ملخی

تعرفه چاپ پاکت تحریر

چاپ پاکت نامهدر فرمهای عمومی بدلیل قیمت پایین مورد توجه بسیاری از افراد می باشد ، تعرفه چاپ پاکت نامه به شرح ذیل است.

پاکت تحریر 80 گرم
سایز فایلنام محصولتیراژچاپ معمولی
قیمتتحویل
260 – 230 MMپاکت نامه1000 160/000 8 روز
2000 220/000 //
5000 420/000 //
345 – 245 MMپاکت A51000 200/000 //
2000 290/000//
5000 500/000 //
480 – 345 MMپاکت A41000330/000 //
2000 490/000 //
5000 900/000 //
Sending
امتیاز 5 (4 رای)