نمونه تراکت ریسوگراف

تراکت ریسو گراف ، نمونه تراکت ریسو گراف

تراکت ریسو از جمله تبلیغات مورد استفاده در بازار است و با توجه به هزینه پایین آن از چاپ فوری تراکت ریسو گراف

استفاده میگردد که در چاپ تراکت ریسو گراف بیشتر مشکی چاپ میشود.

سبد خرید
سایدبار