نمونه پاکت

نمونه پاکت ، پاکت افست

پاکت نامه از جمله موارد ست های اداری  است که در شرکتها و موسسات نقش بسیار مهمی در استفاده از آن میشود.

چاپ پاکت هم به بصورت چاپ افست فوری 1 رنگ تا 4 رنگ قابل استفاده است و طراحی در این مرحله بسیار مهم

است .

البته چاپ پاکت در تیراژ کمتر از 50 عددبصورت دیجیالی نیز ممکن است.